رفتن به محتوای اصلی

یک کار کوچک که به کمال انجام شود بهتر از ...

 

1.یک کار کوچک که به کمال انجام شود بهتر از کار عظیمی ست که به هزار نقص و ایراد.

2. انسان موجودی در جستجوی معنی است.

3. بزرگترین ثروت زیستن با اندک مقدار به قناعت است.

4. حیله گری تقلید حقارت آمیزی از خرد است.

5. استبداد طبیعتاً از دمکراسی برمی خیزد.

افلاطون