رفتن به محتوای اصلی

یک سخن سخت یار به ز دو کشور شکر


یک سخن سخت یار به ز دو کشور شکر

حرف حقّ ار استخوان می شکند آن بخر


چو بزنم تیغ نور هیچ مگو ای صبور

گوش کن و گوش کن تا که بیابی حضور


حلمی