رفتن به محتوای اصلی

طفره رو از بستگی! باج مده خویش را


طفره رو از بستگی! باج مده خویش را
ریشه کن و ساقه زن عقل بداندیش را

مصلحت روح چیست؟ عشق و دگر هیچ هیچ
گوش ده این صحبت ساده ی درویش را

حلمی