رفتن به محتوای اصلی

دیرزمانی در مراقبه بر ...


دیرزمانی در مراقبه بر "زاده نشده"، "فناناپذیر"، "غیرقابل تغییر"،
تمام تعاریف این یا آن هدف بخصوص را فراموش کرده ام.
دیرزمانی در مراقبه بر تمام پدیده های مرئی ِ"تجلّی ناپذیر" و "به درک درنیامده"،
تمام روشهای ذهن و فرآورده های آن را از یاد برده ام.
دیرزمانی خو کرده بر حفظ ذهن خویش بر وضعیت نامخلوق آزادی،
تمام مرسومات و مصنوعات را از خاطر زدوده ام.

میلارپا