رفتن به محتوای اصلی

ای عشق مرا چه نیک ویران کردی


ای عشق مرا چه نیک ویران کردی

در زمره ی مردم پریشان کردی


در روح مرا ز جامه بیرون راندی

فارغ ز خرابه زار انسان کردی


حلمی