رفتن به محتوای اصلی

صوفیان بین که به صد سلسله تزویر کنند - حلمی - ماریوش لواندوفسکی Mariusz Lewandowski


صوفیان بین که به صد سلسله تزویر کنند
شه بخوانند خود و خلق به زنجیر کنند

قلم جلوه چو در جوهر ابلیس زنند
خلقتی برده و خود جاعلی پیر کنند

حلمی