رفتن به محتوای اصلی

تو به خود وصل دهی، واصل این خانه نه‌ای


تو به خود وصل دهی، واصل این خانه نه‌ای
تو ز خود مست شدی، هیچ تو مستانه نه‌ای

چو زنی چهره به دیوار نه این چهره‌ی دوست
چهره‌ی شاه درون است، تو شاهانه نه‌ای

متن کامل این غزل حلمی : اینجا