رفتن به محتوای اصلی

بر سر در عمارت انسانی نوشته‌اند...

 بر سر در عمارت انسانی نوشته‌اند: «در این جهنّم راهی هست.»

و انسان هزار راه می‌رود و هر راه را هزار بار می‌رود و از هزار سوراخ هزار بار گزیده می‌شود تا سرانجام آن یک را دریابد.

آن یک مقدّس. راه عشق. فراسوی راه‌هاست.
هزار کج است و یک راست. آن راه روح، راه خداست.

برگرفته از کتاب روح | حلمی