رفتن به محتوای اصلی

حضرت روح‌القدس! امروز ما را بار ده

حضرت روح‌القدس! امروز ما را بار ده
در میان بزمها پیمانه‌ها سرشار ده

در خروش رزمها چشمانمان را باز کن
جانمان را طاقتی بر سختی اسرار ده

از کتاب دوبیتی‌های حلمی