رفتن به محتوای اصلی

کجا توان به عقل دد به آسمان عشق رفت


کجا توان به عقل دد به آسمان عشق رفت

اگرچه سرخ باشد او، به هر دمی شکار توست


پیاله ها کشم شبان به منزل شیوخ شهر

به اذن باده شیخ نیز به کار انتشار توست


متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.