رفتن به محتوای اصلی

تکرار پیاپی یک کار تنها یکنواختی نیست ...


تکرار پیاپی یک کار تنها یکنواختی نیست:
کنترل شدن بجای کنترل کردن است.

هراکلیتوس