رفتن به محتوای اصلی

نور و نار او بهشت و دوزخ است


نور و نار او بهشت و دوزخ است
پای برتر نه ز نور و نار او

دوزخ مردان بهشت دیگران
درگذر زین هر دو در زنهار او

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.