رفتن به محتوای اصلی

خامشی جان و دل مذهب و ایمان ماست


خامشی جان و دل مذهب و ایمان ماست

مذهب ایمان ماست آن که دل و جان ماست


باز به دشت سکوت حرف تو چون برده ایم

خاک به میزان ماست، باد به فرمان ماست


از کتاب دوبیتی های حلمی