رفتن به محتوای اصلی

زان بی خبری کجا خبردار شوم


زان بی خبری کجا خبردار شوم
هر آینه می میرم و بیدار شوم

تا سوی تو گیرم همه بی سوی روم
بیدار هر آن دمی که بر دار شوم

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.