رفتن به محتوای اصلی

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین


رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین
نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین
اندر دو جهان کرا بود زهره ی این

خیام