رفتن به محتوای اصلی

پاهایش را می شورم، ...


پاهایش را می شورم، و به سیمایش نظر می افکنم؛
و در محضرش، بدنم، ذهنم، و هر چه که دارم را به عنوان پیشکش تقدیم میکنم.

چه روز مسرور کننده ایست روزی که معشوقم، آن گنج من، به سرای من می آید!

هنگامیکه پروردگارم را می بینم، تمامی بدی ها از قلبم رخت بر می بندند.

"عشق من او را لمس کرده است؛ قلب من در اشتیاق آن اسم اعظم است که حقیقت است."

بنابراین کبیر، این کمترین ِ بندگان، آواز سر می دهد.

ترجمه ی اشعار کبیر را اینجا بخوانید.