رفتن به محتوای اصلی

آن گاه که کارها انجام شد ...


آن گاه که کارها انجام شد
صبر یعنی آرام گرفتن در پنجره ی میان درون و بیرون
تا آبشار روح در وقت مقرّر جاری گردد.

از کتاب روح | حلمی