رفتن به محتوای اصلی

چه می‌گویم که مجروحم چنان سخت


چه می‌گویم که مجروحم چنان سخت
که در هر دو جهان مرهم ندارم

جهانی راز دارم مانده در دل
که را گویم چو یک محرم ندارم

عطار