رفتن به محتوای اصلی

نیست این کار جنبش و آرام


نیست این کار جنبش و آرام
از درنگ و شتاب چگشاید

قطره‌ای را که او نبود و نه هست
غرق دریای آب چگشاید

عطار