رفتن به محتوای اصلی

ما رهروان عشق را در رزم ها دیدار شد


ما رهروان عشق را در رزم ها دیدار شد
هر جا که باطل قد کشید آن خطّه ما را کار شد

از گوشه ها پر می کشیم، هر گوشه ای سر می کشیم
مستانه در بر می کشیم هر جان که در پیکار شد

از کتاب دوبیتی های حلمی