رفتن به محتوای اصلی

عشق رزمی ست، و عاشقی همه فنون رزمندگی ...


عشق رزمی ست، و عاشقی همه فنون رزمندگی. سکون ناآرام شنیده ای؟ عشق خروش سکوت است به گوش هایی که گشوده اند، به قلب هایی که پاره پاره اند، و به چشم هایی که اگرچه فروبسته می شوند امّا دمی نمی خوابند.

متن کامل را اینجا بخوانید.

کتاب روح | حلمی