رفتن به محتوای اصلی

فام اش در تمامی اشکال جهان

فام اش* در تمامی ِ اَشکالِ جهان موجود است
و جسم و ذهن را مسحور می کند.

آنانی که این مسئله را می دانند،
ماجرای این بازی غیر قابل وصفِ سرچشمه را می دانند.

کبیر می گوید: " به من گوش بده، برادر!
افراد زیادی نیستند که این نکته را دریابند. "

* فام : رنگ

ترجمه ی اشعار کبیر را اینجا بخوانید.

ترجمه اشعار عارفان جهان را اینجا بخوانید.