رفتن به محتوای اصلی

تو خوشی به این که حرفت به جهان صفا ببخشد


تو خوشی به این که حرفت به جهان صفا ببخشد

به میان خلق اوهام دم تو شفا ببخشد


تو خوشی به خودفروشی، به طریق خلق دوشی

به ریا چه نیک کوشی، برو که خدا ببخشد

برگرفته از کتاب دوبیتی های حلمی