رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۹ : آه از این پس همه آواره ایم

آه از این پس همه آواره ایم
زخمی و بی خانه و بی قاره ایم
آمده یارم چو به قلّاب و تیغ
یعنی از این پس همه بیچاره ایم
پیمایش کتاب