رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۷۷ : چون گشودم دفتر قانون عشق

چون گشودم دفتر قانون عشق
شسته شد دل از غمش در خون عشق
طاقت رنجم نگر چون می دهد
حضرت شاهنشه بی چون عشق
پیمایش کتاب