رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳ : بخوان و برقص نگارا در این خوابگاه خزان

بخوان و برقص نگارا در این خوابگاه خزان
که صوت تو آسمان کِش است و درمان است
به خاک نشسته ای که جانت سوی دیار کشند؟
تو عزم کن سوی خانه ای که در جان است
پیمایش کتاب