رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۶۴ : عشق رزمی ست، و عاشقی ...

عشق رزمی ست، و عاشقی همه فنون رزمندگی. سکون ناآرام شنیده ای؟ عشق خروش سکوت است به گوش هایی که گشوده اند، به قلب هایی که پاره پاره اند، و به چشم هایی که اگرچه فروبسته می شوند امّا دمی نمی خوابند.

عشق اگر چه به یکباره رخ می دهد، امّا به یکباره نیست. چون شعله ای ست آرام سوز، چون نسیمی است که در بطن خود بذرهای طوفان می پرورد و بر جان های آماده می پاشد.

عشق شعر نیست که از بر کنی، و اگر شعر است شعر آگاهی ست. عشق بازی نیست که تماشا کنی، و اگر بازی ست بازی مرگ و زندگی ست. عشق کتاب نیست که بخوانی، و اگر کتاب است کتاب مبارزات است.

نسخه ی قابل دانلود کتاب روح
پیمایش کتاب