رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۱۳ : عشق شده ست کار ما، جوخه و کارزار ما

عشق شده ست کار ما، جوخه و کارزار ما
هر که بگفت عاشقیم هیج ندید یار ما
دوش کنار بسترم یار چه جلوه می نمود
گفت چه مانده ای دلا؟ باز بیا کنار ما
باز کرانه رفتم از کران بی کرانه ها
صوت به غرّشی مرا برد بدان دیار ما
من که ز وصل مانده ام روی زمین به سال ها
در همه آسمان او شهره شده ست کار ما
هر چه بخواست را بگفت از قلم و زبان من
ماهوش خیال ما، ساقی گلعذار ما
شاهد فصل و خواب ها باز به وصل می رسد
خوابروان کجاستید؟ باز رسد بهار ما
صبح نخست دیده ایم حال شب پسین چه باک
نیست شویم و پار پار از مه هستپار ما
حلمی از این پیاله ها باز به عاشقان رسان
روح غزل دمیده شد ازدم مشکسار ما
پیمایش کتاب