رفتن به محتوای اصلی

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست
وان کت کلهی نهاد طرّار تو اوست

آنکس که ترا بار دهد بار تو اوست
وآنکس که ترا بی تو کند یار تو اوست

سنایی