رفتن به محتوای اصلی

عقل با دل چون حدیث خواب گفت

عقل با دل چون حدیث خواب گفت
خون ز دل جوشید و عاقل شد شهید

عصر، نو شد، راه، نو شد، ماه، نو
باد نو از جانب مشرق وزید

حلمی