رفتن به محتوای اصلی

هر جان که بدان سرّ معما نرسید

هر جان که بدان سرّ معما نرسید
در شیب فرو رفت و به بالا نرسید

بیچاره دل کسی که از شومی نفس
در قطرگی افتاد و به دریا نرسید
عطار