رفتن به محتوای اصلی

ضرورت حضور و عملکرد هر چیز

حضور و عملکرد هر چیز در جهان هستی بنا بر ضرورتی ست که طبیعت الهی حکم کرده است