رفتن به محتوای اصلی

نردیست جهان که بردنش باختن است

نردیست جهان که بردنش باختن است
نرّادی او به نقش کم ساختن است

دنیا به مثل چو کعبتین نرد است
برداشتنش برای انداختن است