رفتن به محتوای اصلی

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم - باباطاهر

 
مو آن بحرم که در ظرف آمدستم
چو نقطه بر سر حرف آمدستم


به هر الفی الف قدی بر آیو

الف قدم که در الف آمدستم