رفتن به محتوای اصلی

من عشقم و در عالم جز یار نمی بینم