رفتن به محتوای اصلی

دهان چو بستي از اين سوي آن طرف بگشا