رفتن به محتوای اصلی

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر