رفتن به محتوای اصلی

کجا پنهان شدی جانا؟ به حلقه دوش غوغا بود


کجا پنهان شدی جانا؟ به حلقه دوش غوغا بود
یکی از حلقه وا می شد، یکی در حلقه شیدا بود

یکی از عقل می گفت و یکی از عشق می نالید
یکی از رفته می خواند و یکی در فکر فردا بود

حلمی