رفتن به محتوای اصلی

در عشق قرار بی قراریست


در عشق قرار بی‌قراریست
بدنامی عشق نام‌داریست

چون نیست شمار عشق پیدا
مشمر که شمار بی‌شماریست

عطار