رفتن به محتوای اصلی

در جسم چیست مانی؟ در روح آی و پرکش


در جسم چیست مانی؟ در روح آی و پرکش

هر لحظه در سفر شو در وادی معانی


پرواز کن نهان بین تا نام و وصل گیری

پیراهن است این تن، بیهوده خویش خوانی


حلمی