رفتن به محتوای اصلی

ای رهرو در انتخاب راهت


ای رهرو در انتخاب راهت

مستی نشود حجاب راهت


کم نوش و همیشه نوش ای جان

در گوش کن این خطاب راهت


حلمی