رفتن به محتوای اصلی

ما جام خداییم و رهاییم از خود


ما جام خداییم و رهاییم از خود

هر لحظه بمیریم و بزاییم از خود


در خاطر ما هیچ کسی باطل نیست

جز این من خفته که بساییم از خود


حلمی