رفتن به محتوای اصلی

هر دم و هر لحظه ام رفت به دیدار دوست


هر دم و هر لحظه ام رفت به دیدار دوست

ظاهر و باطن یکی گشت چو رخسار دوست


گفت مشنگی به فضل چیست تو را کار و بار

کار فقط کار عشق، بار فقط بار دوست


حلمی