رفتن به محتوای اصلی

من از این خرقه ی محبوس به تنگ آمده ام


من از این خرقه ی محبوس به تنگ آمده ام

حالم این است و دگر بر سر جنگ آمده ام


جامه ها پاره کنم بر سر آتش فکنم

رفته ام از سر اندام و به چنگ آمده ام


حلمی