رفتن به محتوای اصلی

با شریکان نهان بنشسته در بغداد روح


با شریکان نهان بنشسته در بغداد روح

با تو تا دارالسّلام این رقص شیدایی خوش است


حلمی