رفتن به محتوای اصلی

هیچ ندانسته کس باد چه و باده چیست


هیچ ندانسته کس باد چه و باده چیست

عشق کجا می برد، راه چه و جاده چیست


هیچ نپرسیده کس از چه در این چرخ شد

قصّه چه دارد زمین، گود چه، کبّاده چیست


حلمی