رفتن به محتوای اصلی

موسیقی حقّ ز طبل بازاری نیست


موسیقی حقّ ز طبل بازاری نیست

چون هی هی مطربان اطواری نیست


موسیقی حقّ صدای دیگر دارد

آن چیز گه گفته اند و پنداری نیست


حلمی