رفتن به محتوای اصلی

گذر از وادی اثبات و انکار


گذر از وادی اثبات و انکار

ز عقلِ حاسدِ نقّادِ بیمار


گذر از عالم تصویر و تزویر

بیا در وادی موسیقی و یار


حلمی