رفتن به محتوای اصلی

جان تو اگر شعف بگیرد


جان تو اگر شعف بگیرد

هر ثانیه یک هدف بگیرد


جای غم و گوشه های اوهام

عود و نی و چنگ و دف بگیرد


حلمی