رفتن به محتوای اصلی

رسم عاشق کشی - شهرام شعرباف

از آلبوم : این خرقه بینداز

متن غزل :
http://delbarg.ir/fa/node/2560
 

موسیقی رسم عاشق کشی:
http://delbarg.ir/fa/node/2562